درباره استاد

نام و نام خانوادگی: هادی وصالی

سوابق استاد

  • دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد(لیسانس بیهوشی و دانشجوی ارشد زیست).
  • دانش آموخته دوره علمی فن بیان و زبان بدن از تهران.
  • مدرس مدارس و آموزشگاه های معتبر مشهد.
  • مدرس زیست شناسی هلدینگ علمی – آموزشی جان و خرد.

تألیف ها

کتاب نوسترازیست و جزوات نموداری شگفتانزیست.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است